Spring naar content

RefBoys Academy helpt als sportiviteit
even op de tweede plaats kwam

Samen werken aan meer respect op de velden

De Educatieve Maatregel Respect (EMR) is door RefBoys opgezet om clubs en bonden de gelegenheid te geven structurele of grove overtreders nog een laatste kans te geven. Het verbannen van een persoon na een exces lost het probleem niet op, het probleem wordt alleen verplaatst.

Ons doel

Meer respect op de velden. Altijd. Overal. Voor en van iedereen. De persoon (speler, trainer, ouder, etc.) heeft vaak in het heetst van de strijd iets gedaan waar ze achteraf spijt van hebben. Schorsen is een straf die door een club opgelegd kan worden, een bond kan een sanctie opleggen en in het ergste geval is er sprake van een strafrechtelijke vervolging waarbij de rechtbank een straf oplegt.

Gevolgen van een daad

Zowel de clubs als de bond hebben de mogelijkheid om een persoon die lid is te royeren om zo afstand te nemen van de daden van de persoon. Wij zien heil in het re-integreren van een persoon door een cursus te volgen waarbij inzicht verkregen wordt in de gevolgen van de daad van de persoon. Dit moet tot inzicht leiden waardoor deze persoon niet in herhaling valt. Het royeren van een lid pakt niet de oorzaak aan en een lid gaat vaak naar een andere club of sport zonder iets geleerd te hebben.

Gewenst effect

Is het de bedoeling dat personen zich ineens heilig zullen gaan gedragen? Nee, dat is niet de insteek van een EMR. Het is de bedoeling dat excessen worden uitgebannen. Dat personen tot tien tellen om tot rust te komen in plaats van te exploderen met alle gevolgen van dien. Bovendien zien wij een sterke ontwikkeling van een persoon die toch actief mag blijven in de sport ten opzichte van een persoon die ook nog eens de sport wordt ontnomen.

Verschillende niveaus Educatieve Maatregel Respect

Een EMR niveau 1 houdt in dat de persoon:

  • een dag een cursus respect volgt bij RefBoys Academy;
  • zich in voldoende mate inzet en deelneemt aan de cursusonderdelen;
  • het spelregelexamen met een voldoende (tenminste een 80% goed score) afsluit;
  • onder begeleiding van RefBoys Academy tenminste 3 dagen actief zal zijn als scheidsrechter bij zijn club, bij wedstrijden die door de club worden aangewezen als passend;
  • het seizoen volgend op het lopende seizoen het spelregelexamen onder dezelfde voorwaarden succesvol afsluit.

De kosten bedragen €250,-.

Wanneer onvoldoende inzet getoond wordt of niet voldaan wordt aan de overige eisen zal de eindscore onvoldoende zijn.

Wie in aanmerking komen

Iedereen die in een situatie is gekomen op of bij een sport waarbij excessen zijn geweest waaraan deze persoon zich heeft schuldig gemaakt.

Personen die structureel door de arbitrage in de sport of clubs terechtgewezen moeten worden op hun gedrag.

De gevolgen van passief meedoen

Wanneer een persoon onvoldoende inzet toont zal de uitkomst van de Educatieve Maatregel Respect onvoldoende zijn. De gevolgen hiervan zullen door het bevoegde gezag (club, bond of rechterlijke macht) worden duidelijk gemaakt. De ervaring leert dat dit vaak inhoud dat een persoon geroyeerd zal worden, de toegang tot het sportpark wordt ontzegd of een strafrechtelijke boete zal worden opgelegd. Dit is niet aan RefBoys Academy, wij bieden alleen de cursus zelf aan om de persoon de kans te geven zichzelf positief neer te zetten.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

Lees de voorwaarden hier.

Je moet de voorwaarden accepteren.
Scroll naar boven