Spring naar content

Registreer je hier als speler

Registreren voor individuele spelers

Voor individuele spelers

Stap 1 van 3
Artikel 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RefBoys en haar gebruikers en op alle aanbiedingen die RefBoys doet.
Artikel 2 Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'gebruiker', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een lidmaatschap of abonnement is aangegaan bij een of meerdere diensten van RefBoys en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door RefBoys.
Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een gebruiker een bedrag dient te betalen of heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij abonnementen, lidmaatschappen en diensten die niet eenmalig zijn.
RefBoys Academy, Spelregelkennis, Laws of the game, Soccer stadium en Wisselsport zijn handelsnamen van RefBoys. In deze algemene voorwaarden wordt RefBoys als verzamelnaam toegepast.
Artikel 3 Voorwaarden van gebruiker worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van gebruiker en leveranciers wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk en in tweevoud ondertekend door beide partijen waarbij expliciet de uit te sluiten artikelen en of sub paragrafen worden benoemd.
Artikel 4 Recht
Op alle overeenkomsten tussen RefBoys en gebruiker en alle aanbiedingen van RefBoys aan gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in de regio Apeldoorn, tenzij beide partijen in overleg ervoor kiezen om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
Artikel 5 Correspondentie
Alle correspondentie gaat via email, waaronder ook nieuwsbrieven, facturen, betalingsherinneringen en aanmaningen.
De gebruiker is verplicht om een emailadres en contactpersoon (beheerder) aan RefBoys op te geven waarop hij/zij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan RefBoys worden doorgegeven op de manier die RefBoys voorschrijft.
Mail die verstuurd is naar het emailadres van gebruiker wordt geacht aangekomen te zijn.
Artikel 6 Eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij RefBoys of haar licentiegever(s). Gebruiker verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
Materiaal dat door gebruiker is aangeleverd blijft eigendom van gebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Beeldmateriaal dat wordt gebruikt is het eigendom van de auteur krachtens de Auteurswet 1912. Waar mogelijk zal RefBoys bronvermelding toepassen om de rechthebbende te beschermen. RefBoys heeft geen commercieel belang bij het verspreiden van auteursrechtelijk materiaal, noch de intentie auteurs te beschadigen.
Gebruiker geeft ten behoeve van promotionele doeleinden toestemming aan RefBoys om het logo en de naam van gebruiker te delen met haar gebruikers en andere belanghebbenden via email, website en sociale media.
RefBoys geeft ten behoeve van promotionele doeleinden toestemming aan de gebruiker om het logo van RefBoys, de website en officiële berichtgevingen te delen met haar gebruikers en andere belanghebbenden via email, website en sociale media.
Artikel 7 Lidmaatschap
Het lidmaatschap van refboysacademy.com is kosteloos, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
Artikel 8 Rechten van derden
Gebruiker garandeert RefBoys dat de opdracht die gebruiker aan RefBoys verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): lidmaatschap van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
Artikel 9 Machtiging/automatische incasso overeengekomen abonnement
Gebruiker geeft RefBoys expliciet het recht tot automatische incasso middels een incasso machtiging; dat wil zeggen dat gebruiker aan RefBoys een machtiging verstrekt tot het incasseren van een factuurbedrag welke bijpassend is bij het type lidmaatschap, abonnement of dienst die gebruiker afneemt.
Als een gebruiker RefBoys gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
De gebruiker heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.
Wanneer het te incasseren bedrag niet geïncasseerd kan worden – stornering vindt plaats – zal een incasso-opdracht uitgevoerd worden voor gemaakte kosten. Deze kosten bedragen €15 (vijftien euro) inclusief BTW per stornering.
Artikel 10 Facturen
Door het aangaan van een betaald(e) lidmaatschap, abonnement of dienst door gebruiker gaat een gebruiker akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden voor de automatische incasso als bedoeld in artikel 9 verzonden.
De betaaltermijn voor niet automatisch geïncasseerde facturen is 14 (veertien) kalenderdagen.
Indien gebruiker - na een of meerdere herinneringen - een aanmaning ontvangt zal RefBoys hiervoor eenmalig € 15 (vijftien euro) inclusief BTW in rekening te brengen,
Indien gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is gebruiker van rechtswege in verzuim. De gebruiker is dan een wettelijke (fluctuerende) rente verschuldigd per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
RefBoys heeft het recht de door gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. RefBoys kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien gebruiker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RefBoys kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Klachten of vragen over facturen dienen binnen 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de factuur te worden ingediend via debiteuren@refboysacademy.com.
Na het verstrijken van de in artikel 10.7 genoemde termijn wordt gebruiker geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, lidmaatschappen en diensten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een gebruiker een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De gebruiker is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
Artikel 11 Opschorting/stopzetting dienstverlening
RefBoys behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van gebruiker op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat gebruiker niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan RefBoys.
Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
Artikel 12 Recht om diensten te weigeren
RefBoys heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
Artikel 13 Vrijwaring
Door het aangaan van het lidmaatschap vrijwaart gebruiker RefBoys van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het aangaan van het lidmaatschap en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
Artikel 14 Prijs- en prijsverhoging
Alle door RefBoys gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
Een prijsverhoging zal door RefBoys tenminste 30 (dertig) kalenderdagen voorafgaande aan de prijsverhoging worden medegedeeld aan gebruiker.
Indien RefBoys de prijs van een type lidmaatschap verhoogt, heeft gebruiker het recht om het lidmaatschap kosteloos en zonder opgaaf van redenen op te zeggen voor de ingangsdatum.
RefBoys geeft gebruiker de mogelijkheid om actief de prijsverhoging te accepteren.
Indien gebruiker de prijsverhoging niet heeft geaccepteerd zal het lidmaatschap geblokkeerd worden.
Indien gebruiker niet reageert op de door RefBoys aangekondigde prijsverhoging binnen de termijn van 30 (dertig) kalenderdagen, dan wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd onder toepassing van de nieuwe prijs.
Artikel 15 Opzeggingen
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (elektronisch via de website, per e-mail of per post) te geschieden.
De gebruiker zal een opzegtermijn van tenminste één volledige betaaltermijn van het lidmaatschap in acht nemen.
Indien gebruiker besluit om het gekozen abonnement standaard, uitgebreid of premium binnen vier maanden na een interactieve workshop te ‘downgraden’ zal RefBoys eenmalig € 75 (vijfenzeventig euro) inclusief BTW in rekening te brengen, welk bedrag progressief per maand maandelijks wordt verminderd in vier gelijke termijnen verdeeld over vier maanden.
Indien gebruiker binnen 13 (dertien) maanden na opzeggen een nieuwe overeenkomst aangaat met RefBoys zal RefBoys de tussenliggende maanden met terugwerkende kracht factureren om misbruik van acties te ontmoedigen.
Artikel 16 Wijziging Algemene Voorwaarden
RefBoys is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van RefBoys is daarvoor afdoende.
Artikel 17 Ontbindende voorwaarden
RefBoys is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
het faillissement van gebruiker wordt of is uitgesproken;
gebruiker surseance van betaling aanvraagt;
aan gebruiker surseance van betaling verleend is;
gebruiker de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
RefBoys gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van gebruiker om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
gebruiker middelen of de naam van RefBoys inzet voor doelen welke in strijd zijn met de wet;
gebruiker handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
Artikel 18 Disclaimer
RefBoys is niet verantwoordelijk voor enige schade die gebruiker kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door RefBoys.
Artikel 19 Privacy
Om lid te worden is lidmaatschap met verstrekking van persoonlijke data noodzakelijk. Meer informatie over het verwerken van persoonlijke data wordt beschreven in de Privacy Policy.
De gebruiker gaat akkoord met de verwerking van persoonlijk data zoals beschreven in de Privacy Policy.
Versie 20181201
Beheer
a. De website staat onder beheer van RefBoys. De contactgegevens zijn te vinden op onder contact.

Gegevens van bezoekers
a. Gegevens die voortkomen uit één (of meer) bezoeken aan de website worden bewaard voor zolang een gebruiker een lidmaatschap heeft bij RefBoys.
b. De gegevens van individuele gebruikers zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
d. RefBoys zal de gegevens van individuele gebruikers van refboysacademy.com slechts gebruiken voor statistische doeleinden, waarbij gewaarborgd wordt dat de gegevens niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. De enige uitzondering hierop is dat deze gegevens verstrekt worden aan de organisatie die een abonnement heeft afgesloten bij RefBoys.
e. RefBoys verkoopt nooit gepersonaliseerde data aan derden zonder expliciete toestemming van de gebruiker.
c. RefBoys zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens middels o.a. tweetrapsverificatie en sterke wachtwoorden. Daarom wordt van gebruikers verlangd dat zij zeer sterke wachtwoorden worden gekozen.

Cookies
a. RefBoys maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan RefBoys de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies zijn ook noodzakelijk voor bijvoorbeeld een winkelwagentje of om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke functionele cookies refboysacademy.com mag plaatsen. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen door de gebruiker altijd van een computer worden verwijderd en RefBoys kan de cookies die zelf geplaatst zijn ook weer verwijderen.
d. RefBoys maakt gebruik van marketingcookies om de communicatie van RefBoys zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele gebruiker.
e. RefBoys maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen
a. Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacybeleid terecht bij RefBoys. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit Privacybeleid.

Disclaimer
a. RefBoys is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens die door de gebruiker verstrekt worden
a. RefBoys kan de gegevens die door de gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het verwerken van een account.
- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan RefBoys denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de gebruiker. Gegevens die middels registratie op de website aan RefBoys zijn verstrekt worden uitsluitend geanonimiseerd aan derden gegeven, mits: er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
c. De gegevens die de gebruiker aan RefBoys verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
d. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. RefBoys kan de gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door RefBoys voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Toepasbaarheid
a. Het Privacybeleid geldt voor alle bezoekers en/of iedereen die zich registreert via de website.

Voor clubs en verenigingen
Voor bonden en overkoepelende organisaties
Scroll naar boven