Skip to content
1718 g-voetbal algemeen

Spelregelvragen

Inloggen of registreren

Niet alle onderdelen zijn zichtbaar voor gebruikers die niet zijn ingelogd of zijn geregistreerd. Kies daarom een van de onderstaande opties:

Ieder seizoen kun je een certificaat behalen waarmee je kunt aantonen dat je de spelregels beheerst. Dit is een certificaat dat je met trots kan tonen bij de club, vereniging of opleidingsinstituut zodat men weet dat jij er alles aan doet om ieder jaar op de hoogte te blijven van de laatste spelregelwijzigingen!

De spelregels

Soms wijkt een competitiereglement af van de spelregels. Ons uitgangspunt is echter de spelregels en niet het competitiereglement.

Na wijzigingen zijn wij afhankelijk van een bond en de voortgang van de eventuele vertaling. Zodra deze gereed is worden de nieuwe spelregels ter beschikking gesteld en worden nieuwe vragen gemaakt of oude verwijderd.

Inleiding

Inleiding

G-voetbal valt binnen de KNVB niet meer weg te denken. Vanaf het seizoen 2005/’06 wordt er ook competitievoetbal gespeeld door jeugdspelers met een beperking. Aan deze competities doen ruim 200 verenigingen en 270 teams mee. Hoewel er veel overeenkomsten zijn met voetbal zoals wij dat allemaal kennen, bestaan er ten aanzien van G-voetbal ook verschillen. Bijvoorbeeld de omgang met spelers, omvang van het veld, de doelen, spelregels, de rol van teambegeleiders, etcetera. Kortom: maatwerk voor voetballers met een beperking.

In deze notitie leest u hoe om te gaan met die specifieke kenmerken van G-voetballers. Tevens vindt u een aantal aangepaste spelregels.

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun mogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het reguliere voetbal. Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal. De KNVB biedt dezelfde kwaliteit, service en benadering. Het enige verschil is dat bepaalde aspecten - waar nodig - zijn aangepast. Dit onder het motto: Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet!

Hoe ga je om met G-voetballers?

Spelers van een G-voetbalteam reageren meestal anders op situaties, dan we wellicht in het dagelijkse leven gewend zijn. Belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het leidinggeven aan spelers met een beperking zijn:

 1. De deelnemers aan G-voetbal verschillen vaak aanzienlijk met betrekking tot de lichamelijke vaardigheden, alsmede het ‘incasseringsvermogen’.
 2. Bij een deel van de G-voetballers is sprake van een lage pijndrempel. Pijn als gevolg van hard spel door de tegenstander roept bovendien veelal sterke emotie
 3. Een deel van de G-voetballers heeft een bepaalde angst dat dingen uit de hand kunnen lopen, omdat men aanvoelt dat men zichzelf niet in alle gevallen voldoende onder controle kan houden. Dit komt vooral naar voren bij de reactie op hard spel. Je kunt het ook omschrijven als ‘de vlam slaat snel in de pan, omdat men vaak een kort lontje heeft’. Uit wat men zegt en uit lichaamstaal is veelal af te leiden dat men in het verleden hiervoor is gestraft. Met als gevolg: angst voor herhaling van zo’n bijna traumatische

Dit leidt vrijwel automatisch tot de conclusie dat de scheidsrechter (of beter nog de spelleider) bij G-voetbal een wedstrijd ‘kort’ moet fluiten. De spelregelinterpretatie ligt dichter bij futsal (zaalvoetbal) dan bij veldvoetbal. (Harde) tackles en slidings moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, ook al zijn ze op de bal gericht. Alleen al door dit consequent toe te passen kan een scheidsrechter ervoor zorgen dat een wedstrijd soepel verloopt. Zie tevens de opmerkingen hierna over de rol van de teambegeleiding. Het uit de hand lopen van een wedstrijd moet om meerdere redenen worden voorkomen. Bij G-voetballers is het ‘emotioneel geraakt zijn’ door een dergelijke situatie namelijk vaak aanzienlijk zwaarder, met als gevolg dat men veelal (te) lang met zo’n incident rondloopt. Ook zijn er voorbeelden dat het uit de hand lopen van een wedstrijd tot gevolg heeft dat begeleiders stoppen, waardoor soms zelfs hele teams uit de competitie verdwijnen.

Samenspel scheidsrechter en teambegeleiders

Een ander belangrijk facet om een wedstrijd prima te laten verlopen is een goed samenspel tussen de scheidsrechter en de teambegeleiders van beide verenigingen. Vooral bij verenigingen die nog vrij kort aan competities G-voetbal deelnemen - maar ook in het geval van rivaliteit - komt het regelmatig voor dat de teambegeleiding zich in woord en gebaar te intensief bemoeit met de beslissingen van de scheidsrechter. Dit heeft een agressie verhogend effect op de G-voetballers zelf en moet alleen al om die reden worden voorkomen. De teambegeleiders zijn, evenals de scheidsrechter, verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd. Zij dienen rust en kalmte langs de zijlijn uit te stralen en de beslissingen van de scheidsrechter te steunen. Discussie tussen teambegeleiding en scheidsrechters kan alleen in de rust en na afloop plaatsvinden en beslist niet in het bijzijn van de spelers. Teambegeleiders hebben daarom een grote verantwoordelijkheid, die véél verder gaat dan uitsluitend het winnen van een wedstrijd.

Gekwalificeerde scheidsrechter

Het begeleiden van een G-voetbalteam kent vele positieve aspecten, maar is niet voor iedereen weggelegd. Dit geldt eveneens voor het leiden van G-voetbalwedstrijden. Gezien de speciale regelgeving voor G-voetbal, maar vooral vanwege het speciale karakter daarvan, moeten alleen scheidsrechters met kennis en affiniteit de wedstrijden leiden. Jeugdleiders G- voetbalwedstrijden te laten leiden met uitsluitend spelregeltoepassing als bij het reguliere voetbal is vragen om problemen. Een wedstrijd kan dan gemakkelijk ontsporen.

De KNVB streeft ernaar zoveel mogelijk wedstrijden tussen G-teams te laten leiden door een gekwalificeerde KNVB-scheidsrechter. Ofwel: een scheidsrechter die ervaring heeft met het leiden van G-voetbalwedstrijden. Lukt dit niet, dan zorgt de thuisspelende vereniging voor een gekwalificeerde scheidsrechter. In deze notitie is een korte instructie voor G-voetbalscheids- rechters opgenomen. In voorkomende gevallen kunnen met behulp hiervan ervaren scheidsrechters van het reguliere voetbal na lezing van deze instructie eveneens worden ingezet.

Gang van zaken rond de wedstrijd

Voor iedere wedstrijd vindt overleg plaats tussen de scheidsrechter en teambegeleiders. In dit overleg maken de teambegeleiders aan de scheidsrechter het volgende kenbaar:

 • wordt er al dan niet gespeeld met meisjes
 • zijn er spelers met handicaps als doofheid, etcetera
 • zijn er spelers met bepaalde (bijvoorbeeld orthopedische) hulpmiddelen
 • zijn er spelers met psychische en/of sociale problemen

Het is belangrijk dat de scheidsrechter dit vooraf weet teneinde er aandacht aan te kunnen geven, danwel de juiste begeleiding te geven. Dit komt het goede wedstrijdverloop, maar ook het speelplezier van de betreffende G-voetballer ten goede.

Aandachtspunten

Het feit dat wordt gespeeld op een half speelveld levert enkele specifieke aandachtspunten op:

Buiten de buitenlijnen ontbreekt de belijning. Het belangrijkste is het ontbreken van de belijning van het strafschopgebied. De regelgeving kent denkbeeldige lijnen op 4 meter van de achterlijn voor het doelgebied en 10 meter van de achterlijn voor het strafschopgebied. In de praktijk ontstaan hierdoor nauwelijks problemen. De scheidsrechter geeft in de loop van de wedstrijd duidelijk aan wat hij wel en niet toestaat.

Een potentieel gevaar is het grote doel dat direct op de zijlijn staat. Dit kan worden opgelost door bij situaties in de buurt van dit doel ‘preventief te fluiten’. Dat wil zeggen: vooraf de situatie inschatten en eerder fluiten dan elders op het veld (indien nodig hervatten met een scheidsrechtersbal).

Teambegeleiders

De teambegeleiders zijn verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de spelerswisselingen. Zij zien er op toe dat het aantal overeengekomen spelers op het veld staan, alsmede dat de wisselingen gebeuren rond het midden van het veld. Het uitlopen van een speler bijvoorbeeld aan de zijlijn aan de overkant en het invallen van de nieuwe speler bij het wisselpunt is dus niet toegestaan. Dit heeft ook een ‘structuuraanbrengende’ waarde voor de spelers. Het komt regelmatig voor dat men uit boosheid op willekeurige plaatsen het veld uitloopt en dat vervanging dan door de leiding direct gebeurt. Ook al is men kwaad, toch moet men zich aan de regels houden. Overigens is onbeperkt wisselen toegestaan.

Scheidsrechters en teambegeleiders maken in de praktijk veel gebruik van preventief wisselen. Dit voorkomt dat een te opgewonden speler de grenzen overschrijdt en is voor het G-voetbal een zeer geschikt middel.

Spelregels competitie G-voetbal

Spelregels worden opgesteld om het karakter van het spel te behouden. Het is verstandig er in het G-voetbal wat flexibeler mee om te springen. Een ‘overtreding’ kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van iemands beperking. Probeer dat soort zaken op juiste waarde te schatten.

Anderzijds moet er bij echte overtredingen direct worden opgetreden.

Als uitgangspunt geldt dat G-voetbal wordt gespeeld volgens de gewone regels van de KNVB. Soms zijn aanpassingen nodig of wenselijk. De volgende aanpassingen worden binnen het

G-voetbal toegepast:

 • de afmetingen van het speelveld;
 • de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal;
 • de afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond; de duur van het spel (eerste en tweede helft);
 • de wisselspelers.

Advies:

De interpretatie van de spelregels is afgestemd op het begrip en de mogelijkheden van spelers.

Flexibiliteit scheidsrechter

Is er sprake van een opzettelijke overtreding? Bij de beantwoording van die vraag moet de scheidsrechter de terreinomstandigheden en de beperking van een speler laten meewegen in zijn oordeel. Houd in de gaten in welke mate een speler zijn lichaam onder controle heeft. Dat is vooral van belang bij de beoordeling van hands, ruw of gevaarlijk aanvallen en gevaarlijk spel.

Al met al draait het om een zekere soepelheid ten opzichte van de speler die de ‘overtreding’ maakt. Vanzelfsprekend heeft deze soepelheid haar grens. Niemand mag tegenstanders of medespelers met opzet pijn toebrengen.

Hierna staan de meest voorkomende spelregels. Voor uitgebreide kennis van en toelichting op de spelregels is de ‘Handleiding voor scheidsrechters veldvoetbal’ een onmisbaar instrument. De boeken ‘Spelregels veldvoetbal’ en ‘Handleiding voor scheidsrechters’ zijn beide verkrijgbaar bij de districtskantoren van de KNVB.

Voorkom wangedrag

Is er sprake van wangedrag? Bij de beoordeling daarvan hoort de scheidsrechter rekening te houden met de aard en de mate van de beperking waarmee spelers te maken hebben.

Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler zich schuldig zal maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig en in overleg met zijn begeleider te wisselen. Een tijdstraf of een eventuele zwaardere sanctie kan dan achterwege blijven.

Algemeen reglement G-voetbal
Regels met betrekking tot de teambegeleiding
Spelregels G-voetbal
Colofon KNVB
Scroll To Top